نویسنده = ������������ ����������
بررسی فراوانی ژن‌های پلاسمیدی مقاومت به کینولون qepA و aac(6')-Ib-cr در جدایه‌های Klebsiella Pneumoniae بیماران مبتلا به عفونت ادراری در یزد

دوره 35، شماره 454، آذر و دی 1396، صفحه 1579-1586

10.22122/jims.v35i454.7726

گلنار ایزدی؛ هنگامه زندی؛ امین دهقان بنادکوکی؛ سحر السادات عمادی؛ محمود وکیلی؛ اکرم آستانی


تعیین جهش ژن‌های gyrA و parC در جدایه‌های Pseudomonas Aeruginosa مقاوم به سیپروفلوکساسین در نمونه‌های زخم سوختگی در یزد

دوره 35، شماره 426، خرداد و تیر 1396، صفحه 422-427

سحر سادات عمادی؛ احمد مصدق؛ محمود وکیلی؛ مجید ابراهیم‌زاده؛ گلنار ایزدی؛ اکرم استانی