نویسنده = منصوره سلیمانی
تأثیر آگونیست گیرنده‌ی آدنوزین و اسید اسکوربیک بر فراساختار نورون‌های ناحیه‌ی CA1 هیپوکامپ به دنبال ایسکمی- ریپرفیوژن

دوره 35، شماره 439، مرداد و شهریور 1396، صفحه 862-869

محمد زمانی؛ منصوره سلیمانی؛ اکرم علیزاده؛ مجید کاتبی


ریتالین و عوارض ناشی از سوء مصرف آن

دوره 35، شماره 420، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 170-176

امیررضا کاتبی؛ یاسمینا کاتبی؛ روناک شعبانی؛ اکرم علیزاده؛ مانی رفیعی؛ منصوره سلیمانی