نویسنده = ������������ ��������
شناسایی وضعیت مبنا برای مطالعات سونوگرافیک فاشیای توراکولمبار زنان

دوره 35، شماره 433، مرداد و شهریور 1396، صفحه 671-676

امیرحسین براتی؛ صدرالدین شجاع‌الدین؛ مهدی کرمی؛ محمدحسین پورغریب‌شاهی؛ مینا حقیقی