نویسنده = امیر شفا
بررسی تأثیر سولفات منیزیم بر درد، تهوع و استفراغ، میزان مصرف مخدر و داروی هوشبر مورد نیاز در اعمال جراحی پیوند قرنیه و ترمیم جداشدگی شبکیه

دوره 35، شماره 423، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 278-284

مجتبی رحیمی ورپشتی؛ داریوش مرادی فارسانی؛ آنسه صالح‌نیا؛ کامران منتظری؛ امیر شفا