نویسنده = �������������� ��������������
بررسی فراوانی و تعیین فون ‌کنه‌های سخت گوسفندان استان خوزستان در بهار 1397

دوره 37، شماره 557، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1376-1380

10.22122/jims.v37i557.12458

علیرضا فراهانی؛ محمد حسین راضی جلالی؛ حسین حمیدی نجات؛ محمد رضا تابنده


شناسایی گونه‌های Fasciola در استان‌های گرمسیر و سردسیر غرب ایران با استفاده از روش‌های مولکولی و ریخت‌شناسی

دوره 37، شماره 529، مرداد و شهریور 1398، صفحه 601-607

10.22122/jims.v37i529.11964

کیا بهرام‌نژاد؛ محمدحسین راضی جلالی؛ علیرضا البرزی؛ محمدرضا تابنده