نویسنده = سید مسعود حسینی
بررسی پلی‌مورفیسم پروموتر ژن اینترلوکین 10 (-819C/T) در بیماران با عفونت مزمن هپاتیت B

دوره 35، شماره 461، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1852-1858

10.22122/jims.v35i461.8934

فرزانه سادات میرفخار؛ سید رضا محبی؛ سید مسعود حسینی؛ پدرام عظیم‌زاده؛ مهسا سعیدی نیاسر؛ افسانه شریفیان؛ حمید اسدزاده عقدایی؛ محمدرضا زالی


بررسی بیان گیرنده‌ی پولیوویروس (پروتئین CD155) در سطح Messenger RNA (mRNA) و پروتئین در رده‌ی سلولی سرطان کولورکتال

دوره 35، شماره 427، خرداد و تیر 1396، صفحه 453-462

ساره ژند؛ سید مسعود حسینی؛ علیجان تبرائی؛ محسن سعیدی؛ عبدالوهاب مرادی