نویسنده = فاطمه شفیعی
اثرات ضدمیکروبی فیوژن پپتید TP4-LYC1 بر سویه‌های آسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو

دوره 41، شماره 729، مهر و آبان 1402، صفحه 615-623

10.48305/jims.v41.i729.0615

رسول سلطانی؛ فاطمه صادقی کوپایی؛ فاطمه شفیعی


تهیه و ارزیابی برون‌تن پودر استنشاقی حاوی نانوذرات فلوکونازول جهت درمان عفونت‌های قارچی ریه

دوره 41، شماره 728، مرداد و شهریور 1402، صفحه 604-614

10.48305/jims.v41.i728.0604

سمیه تیموری؛ حمیدرضا انصاری؛ فاطمه شفیعی؛ ژاله ورشوساز


ارزیابی درون‌تن ایمنی فیوژن پروتئین DT386-BR2 به عنوان یک کاندیدای دارویی ضد سرطان در مدل موشی

دوره 35، شماره 433، مرداد و شهریور 1396، صفحه 655-661

فاطمه شفیعی؛ راضیه انتشاری؛ محمد ربانی؛ علی جهانیان نجف آبادی