نویسنده = �������� ���������� ����������
شیوع نشانگان فرسودگی شغلی در دستیاران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 35، شماره 442، مهر و آبان 1396، صفحه 993-999

سیمین دخت کلنی؛ پرویز آزاد فلاح؛ حمید رضا عریضی؛ رضا عزیزخانی؛ پیمان ادیبی