نویسنده = ������������������� ����������
بررسی تغییرات عوامل خونی، آنزیم‌های کبدی و Thyroid-Stimulating Hormone (TSH) در افراد پرتوکار در استان کردستان

دوره 35، شماره 453، آذر و دی 1396، صفحه 1532-1539

10.22122/jims.v35i453.8827

فریده الهی‌منش؛ فرزانه اله‌ویسی؛ روژین زاهدی؛ جمیل عبدالمحمدی؛ مظفر محمودی؛ جمال امیری؛ بیژن نوری