نویسنده = علیرضا ماهوری
مقایسه‌ی تأثیر تزریق کریستالوئید وریدی با حجم‌های متفاوت بر روی تهوع و استفراغ بعد از عمل در کله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک با بیهوشی عمومی

دوره 37، شماره 532، مرداد و شهریور 1398، صفحه 714-720

10.22122/jims.v37i532.11517

محمد آزاد ماجدی؛ رحمان عباسی‌وش؛ شهریار صانع؛ علیرضا ماهوری؛ علی‌اکبر نصیری؛ پونه منفرد


مقایسه‌ی اثر افزودن نیتروگلیسیرین، دگزامتازون و دارونما به لیدوکائین در بی‌حسی ناحیه‌ای داخل وریدی: یک مطالعه‌ی بالینی تصادفی

دوره 35، شماره 462، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1873-1878

10.22122/jims.v35i462.8925

ابراهیم حسنی؛ علیرضا ماهوری؛ میر موسی آقداشی؛ نگین حسین‌زاده؛ اسما حسنی