نویسنده = کاوه خزائیل
اثر بتائین بر تغییرات ‌بافتی مخچه، تعادل و عملکرد حرکتی در موش‌های صحرایی نر مدل تجربی مالتیپل اسکلروزیس

دوره 41، شماره 734، مهر و آبان 1402، صفحه 773-779

سمانه راهدار؛ زهرا بصیر؛ محمدرضا تابنده؛ زهره قطب الدین؛ کاوه خزائیل


جداسازی، تکثیر و تمایز سلول‌های بنیادی مزانشیمی جنینی موش صحرایی به رده‌ی سلول‌های استئوژنیک و آدیپوژنیک

دوره 41، شماره 713، خرداد و تیر 1402، صفحه 196-205

10.48305/jims.v41.i713.0196

عباس صادقی؛ کاوه خزائیل؛ محمدرضا تابنده؛ معصومه عزتی گیوی؛ فرشته نژاددهباشی


اثر حفاظتی بروملین در برابر سمیت ناشی از بیس‌فنول‌آ بر هیستومورفومتری جفت موش صحرایی

دوره 40، شماره 679، مرداد و شهریور 1401، صفحه 524-531

10.48305/jims.v40.i679.0524

کاوه خزائیل؛ عباس صادقی؛ جواد جمشیدیان؛ رضا جهانگیری


اثر بروملین بر ناهنجاری‌های ظاهری ناشی از بیس‌فنول‌آ در جنین موش صحرایی

دوره 35، شماره 452، آذر و دی 1396، صفحه 1496-1503

کاوه خزائیل؛ جواد جمشیدیان؛ محمود خاکساری مهابادی؛ نرگس ذوالفقاری