نویسنده = بابک علی کیایی
مقایسه‌ی تأثیر دهان‌شویه‌ی کلرهگزیدین با دهان‌شویه‌ی Stop-Snoring در پیش‌گیری از پنومونی مرتبط با دستگاه تهویه‌ی مصنوعی

دوره 36، شماره 471، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 227-232

10.22122/jims.v36i471.9728

سیدتقی هاشمی؛ بابک علی کیایی؛ محمدعلی فلاح مدواری؛ فاطمه کریمی؛ ابوالفضل فلاح مدواری