نویسنده = ������������������ ����������������
بررسی اثر زخم‌پوش مهندسی بافت شده حاوی یون مس در بهبود زخم تمام ضخامت موش کوچک

دوره 36، شماره 478، خرداد و تیر 1397، صفحه 472-477

10.22122/jims.v36i478.9738

اکرم علیزاده؛ سمیرامیس پورمتعبد؛ گلناز خراسانی زاده؛ مریم انجم شعاع؛ اسماعیل شریفی