نویسنده = ����������������������� ���������������� ��������
بررسی ارتباط بین تیپ شخصیتی و تعهد سازمانی و میزان رضایت کارکنان کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 37، شماره 531، مرداد و شهریور 1398، صفحه 687-694

10.22122/jims.v37i531.10639

لیلی الله‌بخشیان فارسانی؛ غزل تقی‌خانی؛ معصومه لطیفی؛ مژگان اسداللهی‌نژاد؛ آسیه مقامی مهر