نویسنده = آسیه مقامی مهر
شناسایی مولکولی و ارزیابی قدرت تولید پروتئیناز و فسفولیپاز ایزوله‌های محیطی Aspergillus به دست آمده از فضای بیمارستان

دوره 38، شماره 603، بهمن و اسفند 1399، صفحه 929-935

10.22122/jims.v38i603.13784

فائزه محمدی؛ نیما همت؛ بهناز فامیل ستاریان؛ آسیه مقامی مهر


بررسی ارتباط بین تیپ شخصیتی و تعهد سازمانی و میزان رضایت کارکنان کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 37، شماره 531، مرداد و شهریور 1398، صفحه 687-694

10.22122/jims.v37i531.10639

لیلی الله‌بخشیان فارسانی؛ غزل تقی‌خانی؛ معصومه لطیفی؛ مژگان اسداللهی‌نژاد؛ آسیه مقامی مهر