نویسنده = سحر قصوری
مشخصه‌یابی داربست کامپوزیتی نانوالیاف پلی‌کاپرولاکتون/ ماتریکس خارج سلولی جهت کاربرد در مهندسی بافت

دوره 37، شماره 521، خرداد و تیر 1398، صفحه 296-302

10.22122/jims.v37i521.10746

سحر قصوری؛ محسن ستایش‌مهر؛ اصغر طاهری کفرانی؛ پریسا دهقانی؛ علی والیانی