نویسنده = آرزو میرزایی
اثر ضد میکروبی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس رامنوزوس جداسازی شده از دوغ کفیر بومی اصفهان بر روی پاتوژن‌های دهانی

دوره 41، شماره 717، خرداد و تیر 1402، صفحه 298-305

10.48305/jims.v41.i717.0298

خاطره سادات اختراعی؛ فرخنده پورسینا؛ آرزو میرزایی؛ محمدصادق دماوندی؛ تهمینه نریمانی


بررسی خصوصیات و کارایی فاژ لیتیک Acinetobacter Baumannii مقاوم به چند دارو جدا شده از بخش مراقبت‌های ویژه

دوره 37، شماره 528، خرداد و تیر 1398، صفحه 564-571

10.22122/jims.v37i528.11342

بهنام سی‌سخت‌پور؛ وجیهه کرباسی‌زاده؛ سیده سعیده ابراهیمی؛ نفیسه‌سادات حسینی حسینی؛ آرزو میرزایی؛ مهدی شعبانی؛ ریحانه جعفری؛ شراره مقیم


بررسی تأثیر miR-101-5p بر تکثیر ویروس HSV-1 در شرایط آزمایشگاهی

دوره 36، شماره 494، مهر و آبان 1397، صفحه 1024-1029

10.22122/jims.v36i494.10761

احمد پیروزمند؛ بهار صادق اهدایی؛ مهدی شعبانی؛ شراره مقیم؛ آرزو میرزایی؛ لیلی موهبت


بررسی تأثیر miRNA Mimic hsa-miR-7704 بر تکثیر ویروس هرپس سیمپلکس نوع 1 در کشت سلولی

دوره 36، شماره 495، مهر و آبان 1397، صفحه 1071-1076

10.22122/jims.v36i495.10749

مهدی شعبانی؛ بهرام نصر اصفهانی؛ بهار صادق اهدایی؛ شراره مقیم؛ آرزو میرزایی؛ محمدرضا شریفی