نویسنده = ������������������ ��������
بررسی تأثیر miR-101-5p بر تکثیر ویروس HSV-1 در شرایط آزمایشگاهی

دوره 36، شماره 494، مهر و آبان 1397، صفحه 1024-1029

10.22122/jims.v36i494.10761

احمد پیروزمند؛ بهار صادق اهدایی؛ مهدی شعبانی؛ شراره مقیم؛ آرزو میرزایی؛ لیلی موهبت