نویسنده = ������������������ �����������������
بررسی رابطه‌ی بین عملکرد جنسی و خود ابرازی جنسی زنان بعد از زایمان

دوره 36، شماره 502، آذر و دی 1397، صفحه 1321-1328

10.22122/jims.v36i502.10830

فرزانه کریمی؛ راحله بابازاده؛ رباب لطیف‌نژاد رودسری؛ حبیب‌اله اسماعیلی