نویسنده = ���������� ���������������� ����������
مقایسه‌ی نشانگرهای تروپونین، تروپونین با حساسیت بالا و کوپپتین در زمان‌های مختلف در بیماران با درد قفسه‌ی سینه با خطر بالا

دوره 37، شماره 528، خرداد و تیر 1398، صفحه 580-586

10.22122/jims.v37i528.10865

علیرضا ابوطالبی قهنویه؛ سیدمهدی میرحسینی؛ امیررضا سجادیه خواجویی؛ رضا مؤیدنیا؛ ملیحه جهرمی دستجردی