نویسنده = محمدرضا حجاری
اثر همزمان عصاره‌ی میوه‌ی بلوط و سیس پلاتین بر روی چرخه‌ی سلولی، آپوپتوز و بیان ژن‌های کلیدی P21, MMP2, CDK2 در رده‌ی سلولی سرطان معده

دوره 41، شماره 748، بهمن و اسفند 1402، صفحه 1128-1139

10.48305/jims.v41.i748.1128

مریم مهدی ساسان؛ حمید گله داری؛ سید منصور سیدنژاد؛ سالار اندرزی؛ محمدرضا حجاری


افزایش سطح بیان SNHG5 در افراد مبتلا به لوسمی میلوئیدی مزمن در مقایسه با افراد نرمال

دوره 40، شماره 659، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 62-68

10.48305/jims.2022.16290

زهرا شاه پوری ارانی؛ محمدرضا حجاری؛ جواد محمدی اصل؛ نجم‌الدین ساکی


تأثیر همگرایی فاکتور رشد تغییر دهنده‌ی بتا (TGF-β) و هایپراسمولاریتی بر تمایز غضروفی و کاهش استخوانی شدن بافت تازه سنتز شده

دوره 37، شماره 515، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 101-107

10.22122/jims.v37i515.11087

الهام کنار؛ سعید رضا خاتمی؛ هنا حنایی اهواز؛ محمد شفیعی؛ محمدرضا حجاری