نویسنده = ������������ ������ ��������
ارتباط بین بستری شدن در بیمارستان قلب به خاطر نارسایی قلبی و غلظت آلودگی هوا

دوره 37، شماره 546، آذر و دی 1398، صفحه 1143-1148

10.22122/jims.v37i546.11095

جمال مقدسی؛ داوود شفیعی؛ سید محسن حسینی؛ توحید جعفری کوشکی؛ محمد گرگ یراقی؛ مجتبی رحیمی؛ منصور شیشه‌فروش؛ احمدرضا لاهیجان‌زاده؛ بابک صادقیان؛ الهام معظم؛ محمدباقر محبی؛ شمیم شفیعیون؛ ویکتوریا عزتیان؛ کتایون ربیعی؛ نضال صراف‌زادگان