نویسنده = ����������������� ����������
تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی چک‌لیست اوتیسم در کودکان نوپا

دوره 37، شماره 524، خرداد و تیر 1398، صفحه 419-426

10.22122/jims.v37i524.11224

امراله ابراهیمی؛ فرشته شکیبایی؛ علیرضا محسنی؛ زهرا خیر؛ الناز پیش‌قدم؛ حمید نصیری دهسرخی