نویسنده = ��������������������� ��������
ارزیابی سطح مالون دی‌آلدئید در حضور سیالیک اسید در آستروگلیای انسانی

دوره 37، شماره 520، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 263-269

10.22122/jims.v37i520.11536

رحیم مرادی؛ زهرا ناظری؛ شیرین عزیزی دوست؛ مریم چراغ‌زاده؛ علیرضا خیراله