نویسنده = ���������� ���������������� �����������������
تأثیر تمرین استقامتی در شرایط آلودگی هوا بر بیان ژن‌های PGC-1α و MEF2C میتوکندری بافت عضلانی موش‌های نر نژاد Wistar

دوره 37، شماره 521، خرداد و تیر 1398، صفحه 303-309

10.22122/jims.v37i521.11619

علی‌اکبر استکی اورگانی؛ وحید ولی‌پور ده‌نو؛ مهدی کارگر فرد؛ احسان قهرمان‌لو