نویسنده = ���������� ����������������������� ��������