نویسنده = محمد علی دیانی
بررسی فراوانی تصویربرداری مناسب با استفاده از آزمون تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان هاجر (س) شهرکرد در سال 1396

دوره 38، شماره 565، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 107-114

10.22122/jims.v38i565.12649

نیلوفر صادقی؛ حسین اعظمی؛ الهام رئیسی؛ کیمیا حسینی؛ محمدعلی دیانی؛ نیلوفر لله گانی


بررسی توجیه‌پذیری خدمات سونوگرافی ارایه ‌شده برای بیماران اورژانسی مراجعه کننده به بیمارستان آیت‌اله کاشانی شهرکرد در طی یک سال

دوره 37، شماره 525، خرداد و تیر 1398، صفحه 438-442

10.22122/jims.v37i525.11907

میلاد کبیری؛ الهام رئیسی؛ عبدالمجید طاهری؛ حسین اعظمی؛ محمد علی دیانی؛ سید محمودرضا آقامیری؛ جمشید عبدوی