نویسنده = ���������������� ������ ����������������
بررسی توجیه‌پذیری خدمات سونوگرافی ارایه ‌شده برای بیماران اورژانسی مراجعه کننده به بیمارستان آیت‌اله کاشانی شهرکرد در طی یک سال

دوره 37، شماره 525، خرداد و تیر 1398، صفحه 438-442

10.22122/jims.v37i525.11907

میلاد کبیری؛ الهام رئیسی؛ عبدالمجید طاهری؛ حسین اعظمی؛ محمد علی دیانی؛ سید محمودرضا آقامیری؛ جمشید عبدوی