نویسنده = ���������������� ����������
بررسی ارزش شاخص E/e’/Stroke Volume در بیماران با نارسایی قلبی جبران نشده در بطن چپ

دوره 37، شماره 537، مهر و آبان 1398، صفحه 910-915

10.22122/jims.v37i537.12185

مریم شجاعی‌فرد؛ نسیم نادری؛ فریده آخوندی؛ سجاد ارمی؛ حسین دهقانی محمد آبادی؛ حمیده خصالی؛ رزیتا جلالیان؛ محمدرضا بای