نویسنده = ���������� �������� ������������ ��������
بررسی اثربخشی قرص کورکومین در درمان بیماری کبد ‌چرب غیر ‌الکلی: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی

دوره 37، شماره 538، مهر و آبان 1398، صفحه 943-949

10.22122/jims.v37i538.12247

بهرام پاکزاد؛ آرش هدایت؛ مهدی احمدیان؛ امین باقری قلعه سلیمی؛ مجتبی اکبری