نویسنده = سعید خان باباپور
طبقه‌بندی سلول‌های سرطانی پروستات با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی با کرنل‌های مختلف ازتصاویر تشدید مغناطیسی با وزن T2

دوره 38، شماره 602، بهمن و اسفند 1399، صفحه 893-899

10.22122/jims.v38i602.13075

محمدرضا عزیزیان؛ مهناز اتحاد توکل؛ سعید خان باباپور؛ آذر برادران؛ میلاد برادران؛ احمد شانئی


بررسی همبستگی عامل Ki-67 در سرطان پروستات با شاخص ضریب انتشار ظاهری در تصویربرداری b-value متفاوت دیفیوژنی MRI

دوره 37، شماره 547، آذر و دی 1398، صفحه 1162-1168

10.22122/jims.v37i547.12335

مهدی اکبری؛ محمدباقر توکلی؛ محمدحسین ایزدپناهی؛ ایرج عابدی؛ سعید خان‌باباپور