نویسنده = ������������������ ���������������
پیشرفت‌های اخیر در روش‌ها و محلول‌های نگه‌دارنده‌ی اعضا به منظور استفاده در پیوند کبد و کلیه

دوره 37، شماره 557، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1388-1400

10.22122/jims.v37i557.12342

زهراسادات جمدی؛ پری‌ناز پرهیزگار؛ قاسم یزدان‌پناه؛ طاهره طیبی؛ رقیه تاراسی؛ حسن نیک‌نژاد