نویسنده = ������������ ��������
ترجمه و روان‌سنجی نسخه‌ی ‌فارسی ابزار سنجش عملکرد جنسی و دیسپارونیای بعد از زایمان: مقیاس Carol

دوره 40، شماره 665، خرداد و تیر 1401، صفحه 194-201

10.48305/jims.v40.i665.0194

مژده بنائی؛ گیتی ازگلی؛ مریم بهشتی نسب؛ نورالسادات کریمان


تأثیر مداخلات آموزشی بر دانش و نگرش نوجوانان در مورد واکسن پاپیلوما ویروس انسانی: یک مطالعه‌ی مروری نظام‌مند

دوره 37، شماره 553، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1298-1312

10.22122/jims.v37i553.12373

مژده بنائی؛ معصومه سیمبر؛ ساناز صفرزاده؛ حدیث شاه‌رحمانی؛ اعظم خیابانی


اختلال عملکرد جنسی پس از زایمان در زنان ایرانی و عوامل مرتبط با آن: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 37، شماره 546، آذر و دی 1398، صفحه 1149-1161

10.22122/jims.v37i546.12374

مرضیه ساعی قره‌ناز؛ مژده بنایی؛ ویدا قاسمی؛ فرزانه رشیدی فکاری؛ اعظم خیابانی؛ معصومه عابد؛ گیتی ازگلی