نویسنده = رضا مرتضایی
تأثیر واکنش آلرژیک موضعی به گلوکانتیم داخل ضایعه‌ای بر روند بهبود لیشمانیوز جلدی

دوره 38، شماره 563، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 62-66

10.22122/jims.v38i563.12699

سمن افخمی اردکانی؛ وحید مشایخی قویونلو؛ بیتا کیافر؛ رضا مرتضایی؛ یحیی شاهرخی


دو مورد سالک مزمن و مقاوم به درمان به عنوان تظاهری اولیه از اختلال لنفوپرولیفراتیو زمینه‌ای

دوره 37، شماره 559، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1436-1439

10.22122/jims.v37i559.12597

رضا مرتضایی؛ ریحانه آرین؛ سمن افخمی اردکانی؛ وحید مشایخی قویونلو


موردی از لنفوم هوچکین به عنوان علتی ثانویه برای ایجاد Cutis Verticis Gyrata

دوره 37، شماره 547، آذر و دی 1398، صفحه 1176-1179

10.22122/jims.v37i547.12455

رضا مرتضایی؛ یلدا ناهیدی؛ سمن افخمی اردکانی؛ یحیی شاهرخی