نویسنده = ���������� ��������
ارتباط وضعیت تغذیه با شاخص مقاومت به انسولین در سه ماهه‌ی اول بارداری

دوره 38، شماره 584، مرداد و شهریور 1399، صفحه 512-520

10.22122/jims.v38i584.12628

معصومه گودرزی خویگانی؛ سیدسعید مظلومی محمودآباد؛ محمدحسین باقیانی مقدم؛ آزاده نجارزاده؛ فرحناز مردانیان؛ آوات فیضی؛ مینا جوزی