نویسنده = ������������ ��������
تدوین مدل برخی از پیشایندها و پیامدهای سازگاری زناشویی

دوره 38، شماره 569، خرداد و تیر 1399، صفحه 193-200

10.22122/jims.v38i569.12642

سحر خانجانی وشکی؛ ذبیح ا‌لله کاوه فارسانی؛ نسیم جعفری؛ شیما پاشا؛ کیومرث بشلیده