نویسنده = �������������� ����������
گزارش یک مورد کیست برونکوژنیک پوستی در یک دختر 3 ساله

دوره 38، شماره 569، خرداد و تیر 1399، صفحه 201-205

10.22122/jims.v38i569.12841

زهرا تفضلی؛ معصومه حسینی‌نژاد؛ سمانه برومند؛ پوران لایق؛ صادق وهابی املشی؛ سمیه غنی‌زاده