نویسنده = ���������������������� ��������
بررسی اثر آگونیست و آنتاگونیست گیرنده‌ی آدنوزین نوع A1 بر بیان ژن و P53 مسیرها و میزان آپوپتوز در گلیوبلاستومای چند شکلی U87Mg

دوره 38، شماره 601، بهمن و اسفند 1399، صفحه 875-881

10.22122/jims.v38i601.13007

فهیمه زمانی رارانی؛ زین العابدین شریفیان دستجردی؛ علی والیانی؛ محمد زمانی رارانی؛ الیاس کارگر ابرقویی؛ ابراهیم افتخار؛ مجید پورانتظاری؛ جواد مهاجر انصاری