نویسنده = ������������ ����������
بررسی ارتباط بین سنگ کلیه و فشارخون سیستمیک در کودکان و نوجوانان

دوره 40، شماره 663، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 145-151

10.48305/jims.v40.i663.0145

پریسا افروغ؛ یزدان قندی؛ پارسا یوسفی چایجان؛ دانیال حبیبی؛ توماج شاهوردی