نویسنده = ������������ ����������
تأثیر تزریق خون اتولوگ و Dry Needling در درمان سندرم آرنج تنیس‌بازان مقاوم به درمان

دوره 39، شماره 645، 1400، صفحه 771-777

10.22122/jims.v39i645.14404

راضیه مغروری؛ عمار عامری؛ محمد دهقانی؛ حسین اکبری اقدم؛ مقداد رحمانی؛ محمدرضا پیری اردکانی؛ مژگان آقایی