نویسنده = ��������������������� ��������
گزارش یک مورد تومور بزرگ جفت

دوره 26، شماره 88، فروردین و اردیبهشت 1387، صفحه 97-101

فاطمه مستاجران؛ مریم حاج هاشمی