نویسنده = عبدالرضا محمدنیا
بررسی بیان ژن‌های CK19 و VEGF در خون محیطی بیماران مبتلا به کارسینومای سلول‌های سنگفرشی دهان (OSCC)

دوره 37، شماره 526، خرداد و تیر 1398، صفحه 480-484

10.22122/jims.v37i526.11826

پریسا نبوی؛ عبدالرضا محمدنیا؛ مریم ناصرالاسلامی؛ نغمه بهرامی


بررسی حضور Haemophilus Influenzae در بیماران مبتلا به انسداد ریوی مزمن (COPD) به روش مولکولی

دوره 37، شماره 527، خرداد و تیر 1398، صفحه 517-521

10.22122/jims.v37i527.11828

هدیه محقق مرتضوی؛ نغمه بهرامی؛ طاهره ناجی؛ عبدالرضا محمدنیا