نویسنده = ���������������� ����������
ویروس سیندبیس در ایران و کشورهای همجوار- یک مطالعه‌ی مرور سیستماتیک

دوره 40، شماره 682، مهر و آبان 1401، صفحه 602-610

10.48305/jims.v40.i682.0602

حسن بخشی؛ سیده فاطمه شیرازی تبار؛ مهدیس خواجه محمدی؛ سیده مریم معلم؛ کوروش ارزمانی؛ امیرسجاد جعفری