نویسنده = ����������������������� ����������
تمایز اسپرم از منظر اسکلت سلولی با تمرکز بر میکروتوبولوم: پنجره‌ای جدید در شناخت زوایای ناشناخته‌ی ناباروری مردان

دوره 40، شماره 690، آذر و دی 1401، صفحه 800-817

10.48305/jims.v40.i690.0800

مینا زمانی الماسی؛ سمانه آقاجان‌پور؛ الهام حسینی؛ مهشید بذرافکن؛ سید امیر شاکر؛ مرجان صباغیان؛ محمدحسین نصر اصفهانی