نویسنده = میثم عالی پور
ارتباط شاخص‌های کاردیومتابولیک، کبدی و دریافت غذایی بین گروه‌های چاقی متابولیکی: یک مطالعه‌ی مقطعی از کوهورت هویزه

دوره 41، شماره 723، مرداد و شهریور 1402، صفحه 464-478

10.48305/jims.v41.i723.0464

مهرنوش ذاکرکیش؛ اعظم السادات حسینیان؛ میثم عالی پور؛ سید پیمان پیامی


مقایسه‌ی دریافت غذایی و تبعیت از شاخص غذایی سالم بین زنان پره منوپوز، منوپوز و بعد از منوپوز

دوره 41، شماره 717، خرداد و تیر 1402، صفحه 306-318

10.48305/jims.v41.i717.0306

لیلا مرادی؛ سید جلال هاشمی؛ فردوس زمان؛ میثم عالی پور؛ زهرا فرهنگیان؛ مریم شریف زاده