کلیدواژه‌ها = فعالیت ورزشی
اثر تمرین هوازی همراه با اسپیرولینا بر گرلین و ابستاتین در مردان سالمند دارای اضافه وزن

دوره 40، شماره 679، مرداد و شهریور 1401، صفحه 509-516

10.48305/jims.v40.i679.0509

مصطفی بابایی؛ احمد عبدی؛ آسیه عباسی دلویی؛ جواد مهربانی


علل مرگ ناگهانی غیر تروماتیک حین فعالیت ورزشی در استان اصفهان

دوره 34، شماره 390، مرداد و شهریور 1395، صفحه 811-816

سید محسن موسوی؛ نادر رهنما؛ احمد باقری مقدم