کلیدواژه‌ها = منیزیم سولفات
بررسی مقایسه‌ای تأثیر پروفیلاکتیک تزریق سولفات منیزیم و ترکیب میدازولام- کتامین بر لرز حین بی‌حسی نخاعی

دوره 34، شماره 399، مهر و آبان 1395، صفحه 1097-1105

عظیم Reza هنرمند؛ محمدرضا صفوی؛ سیمین منصوریان


بررسی تأثیر دوزهای متفاوت سولفات منیزیم بر تغییرات قلبی- عروقی به تحریک لارنگوسکوپی و لوله‌گذاری تراشه

دوره 33، شماره 337، مرداد و شهریور 1394، صفحه 827-834

عظیم هنرمند؛ محمدرضا صفوی؛ ندا دفتری فرد؛ الهه رحمانی‌خواه