کلیدواژه‌ها = بافت چربی
بررسی تأثیر اگزوزوم‌های مشتق از سلول‌های بنیادی چربی بر بقا و تمایز عصبی سلول‌های PC12

دوره 36، شماره 509، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1578-1583

10.22122/jims.v36i509.10855

سمیرا شریعتی؛ نوشین امیرپور؛ حمید بهرامیان؛ حسین صالحی


التهاب در سندرم متابولیک: نقش بافت چربی

دوره 33، شماره 352، مهر و آبان 1394، صفحه 1637-1639

مجید خزاعی