کلیدواژه‌ها = ارتقای سلامت
تأثیر آموزش تغذیه بر اساس مدل Pender بر وزن‌گیری دوران بارداری: کارآزمایی بالینی تصادفی

دوره 37، شماره 552، آذر و دی 1398، صفحه 1272-1279

10.22122/jims.v37i552.11868

سیدسعید مظلومی محمودآباد؛ محمد حسین باقیانی مقدم؛ آزاده نجازراده؛ فرحناز مردانیان؛ راضیه محمدی؛ نرگس زارع؛ زهرا رجالی؛ معصومه گودرزی خویگانی


بررسی نقاط ضعف و چالش‌های برنامه‌های ارتقای سلامت اجتماع محور در سه دهه‌ی اخیر: راهکارهایی برای آینده

دوره 31، شماره 261، آذر و دی 1392، صفحه 1855-1864

نسترن کشاورز محمدی؛ فرح‌السادات بحرینی؛ صفورا دژپسند