کلیدواژه‌ها = Cryptosporidium
بررسی مقایسه‌ای شیوع آلودگی به گونه‌های Cryptosporidium در بیماران مبتلا به Multiple Sclerosis در مقایسه با گروه شاهد در شهر اصفهان

دوره 34، شماره 390، مرداد و شهریور 1395، صفحه 793-798

نادر پسته چیان؛ مسعود اعتمادی فر؛ حسینعلی یوسفی؛ ندا اصلانی؛ مهری چیانی


بررسی حساسیت و ویژگی روش تشخیصی Dot blot در تشخیص عفونت Cryptosporidium

دوره 34، شماره 384، خرداد و تیر 1395، صفحه 589-593

فرزاد صالحی؛ رسول جعفری؛ سیده مریم شرفی؛ حسینعلی یوسفی؛ نادر پسته‌چیان؛ حسین یوسفی دارانی